Декларация за събиране на лични данни

Декларация в .doc може да изтеглите от ТУК

Декларация в .pdf може да изтеглите от ТУК

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА
СЪГЛАСИЕ ЗА СЪБИРАНЕТО И ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Долуподписаният/ата……………………………………………………………..…………..… с адрес: ……………………………………………………..……..….…, ЕГН………………………………………

 

ДЕКЛАРИРАМ:

Че давам съгласието си „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ /БАГТ/”, със седалище и адрес на управление адрес на управление: гр. гр. София, ул. Рождество № 17 , представлявано от Диана Калицова, с адрес за контакт: гр. София, ул. Рождество № 17, да събира, съхранява и обработва личните ми данни, които доброволно предоставям във връзка с получаването на актуална информация за новини, събития и мероприятия, организирани от БАГТ.
Целта на събирането и обработка на личните ми данни, а именно: Име, презиме, фамилия, ЕГН, адрес, телефон, имейл, професия по диплома е единствено и само с цел регистрацията ми като член на асоциацията, издаването на фактури и сертификати за участие, както и получаването на актуална информация за дейността на БАГТ.
Наясно съм, че предоставянето на тези данни е необходимо за приемането ми като член на асоциацията и абонирането ми за електронния бюлетин с информация на асоциацията.

 

Запознат/а съм с :
Целта и средствата на обработка на личните ми данни;
Доброволния характер на предоставяне на данните;
Правото на достъп и коригиране на събраните данни;
Наименованието и адреса на „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ /БАГТ/”;
Правото личните ми данни да бъдат изтрити;
Правото ми на жалба до КЗЛД.

 

 

Дата:                                                         Декларатор:
гр.                                                              Подпис…………………