Видове членство

ВИДОВЕ

 

Членството в Българска асоциация по гещалт терапия /БАГТ/ е:

а/ пълноправно;

б/ асоциирано.

 

Пълноправен член трябва да отговоря на следните минимални условия: Успешно е завършил четиригодишната обучителна програма по гещалт терапия, състояща се от:

  • Методология, теория и практика: 600 часа;
  • Личен опит с гещалт терапията: 200 часа;
  • Супервизия на клиничната работа: 80 часа;
  • Подготвена и представена дипломна работа
  • Сертификат за получени общо 846 ЕАГТ – кредити от всички изброени по-горе части на обучението.

Обучението може да премине пред Български институт по гещалт терапия или други институти и организации за обучение по гещалт терапия.

 

Физически лица, които не отговарят на горните критерии могат да кандидатстват за асоциирано членство.

Юридическите лица могат да кандидатстват за асоциирано членство.