Видове членство

ВИДОВЕ

 

Членството в Българска асоциация по гещалт терапия /БАГТ/ е:

а/ пълноправно;

б/ асоциирано.

 

Пълноправен член трябва да отговоря на следните минимални условия: Успешно е завършил четиригодишната обучителна програма по гещалт терапия, състояща се от:

  • методология, теория и практика: 600 часа;
  • клиничен опит: 400 часа
  • супервизия:150 часа
  • личен опит с гещалт терапията: 250 часа;
  • лични предпочитания: 50 часа
  • подготвена и представена дипломна работа
  • общо 1450 ЕАГТ – кредити от всички изброени по-горе части на обучението.

Обучението може да премине пред Български институт по гещалт терапия или други институти и организации за обучение по гещалт терапия.

Физически лица, които не отговарят на горните критерии могат да кандидатстват за асоциирано членство.

Юридическите лица могат да кандидатстват за асоциирано членство.