Пълноправно членство

Пълноправен член трябва да отговоря на следните минимални условия: успешно е завършил четиригодишната обучителна програма по гещалт терапия, състояща се от:

  • Методология, теория и практика: 600 часа;
  • Личен опит с гещалт терапията: 200 часа;
  • Супервизия на клиничната работа: 80 часа;
  • Подготвена и представена дипломна работа;
  • Сертификат за покрити общо 846 ЕАГТ – кредити от всички изброени по-горе части на обучението.

Обучението може да премине пред Български институт по гещалт терапия или други институти и организации за обучение по гещалт терапия.

За кандидатстване като пълноправен член на БАГТ е нужно да изпратите:

  • попълнено и подписано заявление за членство
  • копие от горния сертификат за придобито обучение по гещалт терапия
  • 2 препоръки:
    1) препоръка от пълноправен член на БАГТ и 2) препоръка от член от Етичната комисия на БАГТ