Устав

 1. УСТАВ

НА

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ЧАСТНА ПОЛЗА

„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ”

/изменен с Решение на  Общо събрание на БАГТ от 15.09.2017 г. /; изменен и допълнен с Решение на Общо събрание на БАГТ от 05.02.2022г.

 

 

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ

 Чл.1. Пълното наименование на Сдружението е „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ”.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.2. Седалището на Сдружението е Република България, гр. София, с адреса на управление е гр. София.

 

ЦЕЛ И СРЕДСТВА

Чл.3. Целите на Сдружението са да популяризира гещалт терапевтичната практика и подход подкрепя и дава гласност на целите и интересите на гещалт общността в България и по света, като представлява интересите на българската гещалт общност пред (Европейската асоциация по гещалт терапия (ЕАГТ), Американската асоциация по гещалт терапия (ААГТ) и други организации по света, както и да да подкрепя и сътрудничи на Българския институт по гещалт терапия (БИГТ) в неговата дейност, както с всички създадени или създаващи се структури по гещалт терапия в тяхната дейност. Сдружението “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ” има за основна цел и дейност да обединява всички гещалт терапевти в Република България, независимо от това къде са завършили своето обучение или са в процес на обучение.

Чл. 4 За постигане на своите цели Сдружението ще използва следните средства:

1.Организиране на семинари, конференции и други форми и популяризирането на гещалт терапевтичната практика и подход;

2.Организиране на тренинги и обучения за повишаване на квалификацията на гещалт терапевтите в България, както и теоретичен и практичен обмен между гещалт членовете на асоциацията и чуждестранни обучители и институти;

3.Подпомагане и насърчаване на теоретични, практически и научни сътрудничества между гещалт терапевтите в България и по света;

4.Организира воденето на регистър на сертифицираните гещалт терапевти, които отговарят на необходимите изисквания за практикуване на професията и неговото актуализиране;

5.Подпомагане създаването на правна рамка на гещалт терапията в България;

6.Осъществяване на сътрудничество с представители на други терапевтични подходи школи и подходи, със здравни институти, образователни и други организации;

7.Популяризиране целите и постиженията на Сдружението чрез списания, бюлетини, сборници, монографии, брошури, плакати, материали от конференции и други подобни издания, както и чрез електронни средства за информация;

 

Чл. 5/1/ За осъществяване на определените в Устава цели и средства Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност – свързана с предмета на дейност, която не е забранена от закона, като използва прихода за постигане на определената в Устава цел.

/2/ Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност както следва: консултантска и обучителна дейност, психологическо консултиране за служители и организиране на курсове, тимбилдинги, психологически тренинги и обучителни програми, издателска дейност.

/3/ Приходът от стопанската дейност на Сдружението може да се използва само за постигането на определените в Устава цели.

/4/ Сдружението не може да разпределя печалба.

ОПРЕДЕЛЯНЕ ВИДА НА ДЕЙНОСТ

Чл.6. Сдружението се самоопределя като организация с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.7. Сдружението има за предмет на дейност популяризиране на гещалт терапията и осигуряване на широк достъп на обществото до квалифицирани специалисти, семинари, беседи и др.; създаване и установяване на общи етични норми в сферата на гещалт терапията.

 

СРОК

Чл. 8. Сдружението се учредява за неопределен срок.

 

КЛОНОВЕ

Чл. 9. Сдружението създава свои клонове по реда, предвиден в закона и този

Устав.

 1. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 10. / 1/ Органи на Сдружението са: Общо събрание, Управителен съвет, Контролен съвет, и Комисия по етиката.

/ 2/  Върховен орган на Сдружението е Общото събрание, негов управителен орган е Управителният съвет. Сдружението се представлява от Управителния съвет  и / или неговия Председател.

/3/  Решенията  съответно на Управителен съвет, Контролен съвет, и Комисия по етиката, чрез протоколите от заседанията им, се изпращат по електронна поща до Председателите на останалите два органа в срок от 7 дни от провеждането на всяко заседание.

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 11 /1/ Общото събрание се състои от всички пълноправни членове на Сдружението.

/2/ Общото събрание може да бъде редовно и извънредно.

/3/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

 

Компетентност

Чл. 12 /1/Компетентност на Общото събрание:

 1. Изменя и допълва Устава;
 2. Приема и други вътрешни актове;
 3. Избира и освобождава членовете на Контролния и Управителния Съвет и на Комисията по етика;
 4. Определя възнаграждение на членовете на Управителния Съвет;
 5. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
 6. Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;
 7. Приема бюджета на Сдружението;
 8. Приема отчета за дейността на Управителния Съвет; Контролния съвет и Комисията по етика.
 9. Отменя решения на органите на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
 10. Взема решение относно дължимостта и размера на имуществени вноски, когато това се изисква от дейността на сдружението и е в интерес на същото;
 11. Взема и други решения.

/2/ Правата по ал. 1, т. 1, 3, 4, 5, 7, 8 и 9 не могат да се възлагат на други органи на Сдружението.

/3/ Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.

/4/ Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност.

 

Свикване

Чл. 13 /1/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет или по искане на една трета от членовете на Сдружението в населеното място, в което се намира седалището на Сдружението. Ако в последния случай Управителят съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, се прилагат релевантните правила на закона относно свикване на Общото събрание при тази хипотеза.

/2/ Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

/3/ Поканата се обявява на сайта на сдружението в тридесетдневен срок преди провеждане на Общото събрание.

/4./ Годишното Общо събрание се провежда всяка първа събота на месец февруари, следващ годината на отчетния период.

Кворум

Чл. 14. /1/Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, независимо от броя на явилите се членове.

/2/ Присъстващ е и член на Общото събрание, с който има двустранна телефонна, видеоконферентна или друга връзка, интернет връзка, он лайн платформа или друга он лайн връзка, без съвместно физическо присъствие, но чрез онлайн присъствие  – при осигурена комуникация между членовете, осъществявана чрез използване на необходимите информационни технологии и техническо оборудване, гарантиращи установяването на самоличността му и на необходимия кворум, както и позволяващи участието му в обсъждането и вземането на решения. Участието и начинът на гласуване на този член се удостоверява в протокола от Председател, който ръководи заседанието на Общото събрание и Протоколист, който изготвя протокола от него.

/3/ В онлайн режим може да се провеждат заседания дистанционно, както на редовно, така и на извънредно Общо събрание. Заседанията на Общото събрание в онлайн режим може да се провеждат без съвместното физическо присъствие на членовете му, но чрез онлайн присъствие – при осигурена комуникация между тях, осъществявана чрез използване на необходимите информационни технологии и техническо оборудване, двустранна телефонна, видеоконферентна или друга връзка, интернет връзка, он лайн платформа или друга он лайн връзка, гарантиращи установяването на самоличността им и на необходимия кворум, както и позволяващи участието им в обсъждането и вземането на решения. Участието и начинът на гласуване на всеки член се удостоверява в протокола от Председател, който ръководи заседанието на Общото събрание и Протоколист, който изготвя протокола от него.

Чл. 15 /1/ Всеки член на общото събрание има право на един глас.

/2/ Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително
 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

/3/ Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

 

Мнозинство

 

Чл.16/1/ Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.

/2/ Решения по чл. 12, ал. 1, т. 1 и 5 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

/3/ По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Състав

Чл. 17 /1/ Управителният Съвет се състои от пет лица – членове на сдружението: Председател, зам. Председател, касиер и двама члена. Управителният съвет избира от своя състав Председател, зам. Председател и касиер, като с решението си определя техните функции.

/2/ Членовете на Управителния съвет се избират за срок от пет години.

/3/ Член на Управителния съвет може да бъде избиран без ограничение в последователността на мандатите, в това число и за Председател, зам. Председател или касиер.

/4/ Член на Управителния съвет по време на мандата си не може да бъде член на Контролния Съвет или Комисията по Етика.

/5/ Управителния съвет осъществява ръководството на Сдружението и може да представлява Сдружението като колективен орган.

/6/ Председателят на Сдружението представлява Сдружението, за осигуряване изпълнение на решенията на Общото събрание и Управителния съвет. Председателят сключва и прекратява договори между Сдружението и трети страни, в резултат на взето предварително решение на Общото събрание, или Управителния съвет, в обема на взетото решение.

/7/ Председателят на Управителния съвет няма право да извършва разпоредителни действия и да обременява с тежести недвижимите имоти на Сдружението.

/8/ В случаите, при които Председателят е възпрепятстван да осъществява своите функции за повече от три месеца, същите се осъществяват от заместник Председателя.

 

 

Компетентност

Чл.18. Правомощия на Управителния съвет:

 1. Управлява Сдружението съгласно решенията на Общото събрание, Устава и закона;
 2. Осигурява изпълнение на решенията на Общото събрание;
 3. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
 4. Определя адреса на Сдружението;
 5. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет и проектоплан за дейността;
 6. Подготвя и внася в Общото събрание финансов отчет и отчет за дейността на Сдружението;
 7. Приема, изключва и констатира отпадането на членове на сдружението;
 8. Взема решение за участие в други организации и юридически лица след становище на Контролния съвет;
 9. Управлява и се разпорежда с имущество на Сдружението, като за сделки над 10000 /десет хиляди/ лева се изисква решение на Контролния съвет;
 • Взема решение за създаване на временни комисии и работни групи, в случай, че дейността на сдружението го изисква;
 • Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган.
 • Представлява Сдружението като колективен орган или чрез своя Председател.

 

Заседания, кворум, мнозинство, неприсъствени решения

 

Чл. 19 /1/ Управителният съвет се свиква на заседание най-малко веднъж на три месеца от Председателя на Сдружението, както и по искане на трима от неговите членове, отправено до останалите, включително и по електронна поща.

/2/ Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

/3/ Присъстващ е и член на Управителния съвет, с който има двустранна телефонна, видеоконферентна или друга връзка, интернет връзка, он лайн платформа или друга он лайн връзка, без съвместно физическо присъствие, но чрез онлайн присъствие – при осигурена комуникация между членовете, осъществявана чрез използване на необходимите информационни технологии и техническо оборудване, гарантиращи установяването на самоличността му и на необходимия кворум, както и позволяващи участието му в обсъждането и вземането на решения. Участието и начинът на гласуване на този член се удостоверява в протокола от Председател, който ръководи заседанието на Управителния съвет и Протоколист, който изготвя протокола от него.

/4/ В онлайн режим може да се провеждат дистанционно заседания на Управителния съвет. Заседанията на Управителния съвет в онлайн режим може да се провеждат без съвместното физическо присъствие на членовете му, но чрез онлайн присъствие – при осигурена комуникация между тях, осъществявана чрез използване на необходимите информационни технологии и техническо оборудване, двустранна телефонна, видеоконферента или друга връзка, интернет връзка, он лайн платформа или друга он лайн връзка, гарантиращи установяването на самоличността му и на необходимия кворум, както и позволяващи участието му в обсъждането и вземането на решения. Участието и начинът на гласуване на всеки член се удостоверява в протокола от Председател, който ръководи заседанието на Управителния съвет и Протоколист, който изготвя протокола от него.

/5/ Заседанията се ръководят от Председателя на Управителния съвет, а в негово отсъствие от избран от Управителния съвет негов член.  В началото на всяко заседание се избира лице, което води протокола за това заседание.

/6/Управителният съвет взема решения с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 18, т. 3 и т. 9 с мнозинство от всички членове.

/7/ Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

 

 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Чл. 20 /1/ Контролният съвет се състои от петима пълноправни членове, които се избират за срок от пет години.

/2/. Член на Контролния съвет по време на мандата си не може да бъде член на Управителния съвет или Комисията по етика

 

Чл. 21 /1/ Правомощия на Контролния съвет:

 1. следи за спазване на нормативните актове, устава и решенията на Общото събрание и Управителния съвет при осъществяване дейността на Сдружението;
 2. следи за спазване на финансовото законодателство и целевото разходване на средствата на Сдружението;
 3. дава съгласието си за извършване на разпоредителни сделки с имущество на Сдружението на стойност над 10000 /десет хиляди/ лева.
 4. дава одобрението си за създаване на клонове на сдружението и участие в други сдружения, организации и юридически лица.
 5. Изпълнява функцията на въззивен орган по жалбите, по реда и при условията на приетият и одобрен Етичен кодекс и професионална практика на „ Българска Асоциация по Гещалт Терапия” / БАГТ/

/2/ Контролният съвет има право да изисква всякаква информация от останалите и органи на Сдружението по повод и във връзка с дейността му, както и да дава писмени препоръки, в случай че констатира нарушение на Устава или решенията на Общото събрание.

/3/ Контролният съвет може да отправи мотивирано искане до Управителния съвет за свикване на извънредно Общо събрание, когато важни причини налагат това.

 

Заседания, кворум, мнозинство

 

Чл. 22 /1/ Контролният съвет заседава веднъж на шест месеца или по всяко време, необходимо с оглед сроковете, посочени в Етичен кодекс и професионална практика на „ Българска Асоциация по Гещалт Терапия” / БАГТ/

/2/ Членовете на Контролния съвет избират Председател, който извършва нейното оперативно ръководство.

Чл. 23 /1/ Контролният съвет се свиква от неговия Председател.

/2/ Контролният съвет може да взема решение, ако на заседанието присъстват повече от половината от нейните членове.

/3/ Присъстващ е и член на Контролния съвет, с който с който има двустранна телефонна, видеоконферентна или друга връзка, интернет връзка, он лайн платформа или друга он лайн връзка, без съвместно физическо присъствие, но чрез онлайн присъствие – при осигурена комуникация между членовете, осъществявана чрез използване на необходимите информационни технологии и техническо оборудване, гарантиращи установяването на самоличността му и на необходимия кворум, както и позволяващи участието му в обсъждането и вземането на решения. Участието и начинът на гласуване на този член се удостоверява в протокола от Председател, който ръководи заседанието на Контролния съвет и Протоколист, който изготвя протокола от него.

/4/ В онлайн режим може да се провеждат дистанционно заседания на Контролния съвет. Заседанията на Контролния съвет в онлайн режим може да се провеждат без съвместното физическо присъствие на членовете му, но чрез онлайн присъствие – при осигурена комуникация между тях, осъществявана чрез използване на необходимите информационни технологии и техническо оборудване, двустранна телефонна, видеоконферента или друга връзка, интернет връзка, он лайн платформа или друга он лайн връзка, гарантиращи установяването на самоличността им и на необходимия кворум, както и позволяващи участието им в обсъждането и вземането на решения. Участието и начинът на гласуване на всеки член се удостоверява в протокола от Председател, който ръководи заседанието на Контролния съвет и Протоколист, който изготвя протокола от него.

/5/ Контролният съвет взема решенията си с мнозинство 2/3 от всички членове, а решенията по чл. 21, ал. 3 с единодушие.

 

КОМИСИЯ ПО ЕТИКАТА

 

Чл. 24 /1/ Комисията по етика се състои от петима пълноправни члена на Сдружението, които се избират за срок от пет години. Член на Комисията по етика по време на мандата си не може да бъде член на Управителния съвет и Контролния съвет.

/2/ Комисията по етика изработва проект на Етичен кодекс и професионална практика в областта на гещалт терапията, съответен на съществуващите етични норми в държави с традиции в тази област, който се приема и утвърждава  на общо заседание на Управителния съвет и Контролния съвет на Сдружението.

/3/ Нормите на Етичния кодекс стават задължителни за членовете на сдружението с приемането и утвърждаването му по ал. 2.

/4/ В компетентността на Комисията по етика влизат всички задължения, възложени й с настоящия Устав, решения на Общото събрание и Управителния съвет, както и на приетият и утвърден Етичен кодекс и професионална практика на „ Българска Асоциация по Гещалт Терапия” / БАГТ/

Чл. 25 /1/ Комисията по етика заседава най-малко веднъж на четири месеца или по всяко време, необходимо с оглед сроковете, посочени в . Етичен кодекс и професионална практика на „ Българска Асоциация по Гещалт Терапия” / БАГТ/.

/2/ Членовете на Комисията по етика избират Председател на Комисията, който извършва нейното оперативно ръководство и координира дейността на Комисията с тази на Управителния съвет и Председателят на Сдружението.

Чл. 26/1/ Комисията по етика се свиква от нейния Председател.

/2/ Комисията по етика може да взема решение, ако на заседанието й присъстват повече от половината от нейните членове.

/3/ Присъстващ е и член на Комисията по етика, с който с който има двустранна телефонна, видеоконферентна или друга връзка, интернет връзка, он лайн платформа или друга он лайн връзка, без съвместно физическо присъствие, но чрез онлайн присъствие – при осигурена комуникация между членовете, осъществявана чрез използване на необходимите информационни технологии и техническо оборудване, гарантиращи установяването на самоличността му и на необходимия кворум, както и позволяващи участието му в обсъждането и вземането на решения. Участието и начинът на гласуване на този член се удостоверява в протокола от Председател, който ръководи заседанието на Комисията по етика и Протоколист, който изготвя протокола от него.

/4/ В онлайн режим може да се провеждат дистанционно заседания на Комисията по етика. Заседанията на Комисията по етика в онлайн режим може да се провеждат без съвместното физическо присъствие на членовете му, но чрез онлайн присъствие – при осигурена комуникация между тях, осъществявана чрез използване на необходимите информационни технологии и техническо оборудване, двустранна телефонна, видеоконферента или друга връзка, интернет връзка, он лайн платформа или друга он лайн връзка, гарантиращи установяването на самоличността им и на необходимия кворум, както и позволяващи участието им в обсъждането и вземането на решения. Участието и начинът на гласуване на всеки член се удостоверява в протокола от Председател, който ръководи заседанието на Комисията по етика и Протоколист, който изготвя протокола от него.

/5/ Комисията взема решения с обикновено мнозинство от всичките и членове.

 

III. ЧЛЕНСТВО

ИЗИСКВАНИЯ

 

Чл. 27 /1/ Членове на Сдружението могат да бъдат български и чуждестранни пълнолетни и дееспособни граждани физически лица и юридически лица, които приемат целта, задачите и формите на дейност на Сдружението, отговарят на другите изисквания на Устава и желаят да подпомогнат работата на Сдружението.

/2/ Членството в Сдружението е доброволно.

 

ВИДОВЕ

 

Чл. 28. Членството в Сдружението е:

а/ пълноправно;

б/ асоциирано;

Чл. 29. Пълноправен член трябва да отговоря на следните минимални условия: успешно е завършил четиригодишната обучителна програма по гещалт терапия, състояща се от: Методология, теория и практика: 600 часа; клиничен опит: 400 часа; супервизия: 150 часа; личен опит с гещалт терапията: 250 часа; лични предпочитания: 5о часа; подготвена и представена дипломна работа и е сертифициран, като е получил общо 1450 ЕАГТ-кредити от всички изброени по-горе части на обучението. Обучението може да премине пред Български институт по гещалт терапия или други институти и организации за обучение по гещалт терапия.

Чл. 30 /1/ Физически лица, които не отговарят на критериите по чл. 29, ал. 1, могат да кандидатстват за асоциирано членство.

           /2/ Юридическите лица могат да кандидатстват за асоциирано членство.

 

ПРИЕМАНЕ

 

Чл. 31 /1/ Членовете на Сдружението се приемат от Управителния съвет въз основа на подадено до него писмено заявление за членство, което изразява готовност от страна на кандидата за член да съдейства за осъществяване на целите на Сдружението, да спазва Устава и вътрешните правила на Сдружението. Към заявлението за пълноправно членство се прилагат документи, удостоверяващи изпълнението на условията по чл. 29 от настоящия Устав. Юридическите лица, чрез своя представител подават писмено заявление заедно с документ, удостоверяващ, че са юридически лица.

/2/ Управителният съвет разглежда заявлението за членство на следващото си заседание, но не по-късно от три месеца от подаване на заявлението.

/3/ Управителният съвет има право да отклони заявление за членство, когато лицето с предишна или настояща дейност не отговаря на целта и задачите на Сдружението. В този случай, преди да вземе решение Управителният съвет изисква становище от страна на Комисията по етика.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

 

Чл. 32 /1/ Членството се прекратява:

 1. с едностранно волеизявление отправено до Управителния съвет;
 2. със смъртта или поставянето под запрещение;
 3. с изключването;
 4. с прекратяването на Сдружението;
 5. при отпадане;

/2/ Управителният съвет може да изключи всеки член, който нарушава Устава, действал е против целите на Сдружението, или който по друг начин е действал против интересите на Сдружението. При хипотезите на нарушаване на правилата на Етичния кодекс от страна на член на Сдружението, се взема становището на Комисията по етиката преди вземане на решението за изключване от страна на Управителния съвет. Становището на Комисията по етика не е задължително за Управителния съвет.

/3/ Решението на Управителният съвет за изключване подлежи на обжалване пред Общото събрание и се разглежда на следващото редовно или извънредно Общо събрание, като задължително се включва в дневния ред.

/4/ Управителният съвет констатира отпадането на член на сдружението, който не е внесъл дължимата имуществена вноска по реда и в срока, определени с решение на Общото събрание, след като даде едномесечен срок на невнеслия имуществената вноска член на сдружението да изпълни задължението си за внасяне.

 

ОТПАДАНЕ

 

Чл. 33. Управителният съвет извършва проверка на дължимия и платен членски внос за текущата година към 30 /тридесети/ април. В случай, че към тази дата има член на Сдружението, който не е заплатил членския си внос, същият бива уведомяван за изискуемостта на задължението му на посочената електронна поща. При неплащане до 30 /тридесети/ май, след изпратеното първо уведомление, Управителният съвет, респ. Председателят на Сдружението изпраща второ уведомление, в което изрично се уведомява, че при неплащане на членския внос до 30 /тридесети/ юни, неплатилият член ще се счита за отпаднал.

Чл. 34. При прекратяване на членството заплатената годишна членска вноска не се възстановява.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

 

Чл. 35 /1/ Членуването в Сдружението е доброволно.

/2/ Всеки пълноправен член има право да участва в управлението на Сдружението, да бъде информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му при изпълнение на целите и задачите на Сдружението.

/3/ За задълженията на Сдружението членът /пълноправен и асоцииран/ отговаря до размера на предвидените имуществени вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на Сдружението.

/4/ Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване. Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права може да бъде предоставено другиму, ако е предвидено в Устава.

Чл. 36 /1/ Асоциираният член на сдружението има всички права на пълноправните членове с изключение на правото да гласува на Общото събрание и да участва в управлението на Сдружението.

/2/ Асоциираният член има право да присъства на Общото събрание и право на съвещателен глас. Асоциираните членове имат право да се организират в работни групи, да правят предложения до органите на сдружението, касаещи работата на Сдружението.

/3/ Асоцииран член на Сдружението, който покрие изискванията на настоящия Устав за пълноправен член, уведомява Управителния съвет в подходящ срок с оглед воденето на регистър по чл. 4, ал. 1 от Устава и при желание подава молба за пълноправен член.

Чл. 37 /1/ Всички членове на Сдружението са длъжни да заплащат определеният от Общото събрание членски внос за физически и за юридически лица до 30 /тридесети/ март за текущата година. Членският внос за юридически лица е тройния. размер на определения  от Общото събрание членски внос за физически лица.

 

/2/ Всички членове на Сдружението са длъжни при промяна на данните по чл. 42, ал. 1 от настоящия Устав да уведомят Сдружението в едноседмичен срок, в противен случай, всички уведомления, изпратени на посочените от тях адреси и електронна поща, се считат за редовно връчени.

 1. ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 38. Имуществото на Сдружението включва всякакви активи, включително вещи и парични средства.

Чл. 39. Сдружението финансира своите дейности чрез:

 1. Приходи от стопанска дейност, свързана с предмета на дейност на Сдружението и непротиворечаща на законите и този Устав;
 2. Спонсорство, дарения и завещания;
 3. Финансиране от други юридически лица;
 4. Доход от имуществото на Сдружението;

 

ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ

 Чл. 40. Сдружението може да получава дарения и финансова помощ от лица от страната и чужбина, без да допуска нарушаване на определената си в този Устав цел.

Дарения и финансова помощ под условие, което противоречи на Закона и Целта на Сдружението, не се приемат.

 1. КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 41 /1/Книги на Сдружението са:

 1. Книга на членовете;
 2. Книга с протоколите от заседанията на Общото събрание;
 3. Книга с протоколите от заседанията на Управителния съвет;
 4. Книга с протоколите от заседанията на Контролния съвет;
 5. Книга с протоколите от заседанията на Комисията по етика;

/2/ Всички колективни органи на Сдружението са длъжни да водят книги за протоколите от заседанията си.

Чл. 42 /1/ Сдружението води книга на членовете, в която се вписват имената, ЕГН, адресите за кореспонденция на всички членове на Сдружението, електронната им поща, датите на тяхното постъпване и напускане, вида членство.

/2/ Данните на напусналите членове се съхраняват в Архива на Сдружението най- малко 10 години след датата на напускането им.

/3/ Книгата на членовете може да се води и съхранява и в електронен вид.

Чл. 43 /1/ На заседанията на Общото събрание и на заседанията на Управителния съвет се водят книги с протоколи, в които се отразяват направените предложения и заявления и взетите решения, включително и броя гласове „за”, „против” и „въздържал се”.

 1. Протоколите от заседанията на Общото събрание се водят от протоколчик, избран от Общото събрание, и се заверяват с подписите на Председателстващия събранието и протоколчика на събранието.
 2. Протоколите от заседанията на Управителния съвет и Комисията по етика се заверяват с подписите на членовете им.

/2/ Всички членове на Сдружението могат да се запознаят със съдържанието на протоколните книги.

Чл. 44. Книгите на Сдружението се съхраняват в Архива на Сдружението и в съответствие с нормативните актове.

 

 1. СИМВОЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 45 /1/ Сдружението има свои печат и бланка.

/2/ Печатът на Сдружението е кръгъл. По периферията е изписано Българска асоциация по гещалт терапия, а в средата – гр. София.

/3/ Бланката на Сдружението съдържа неговото наименование, седалище, адрес, както и данни за неговата регистрация, включително и БУЛСТАТ и/или единен идентификационен код.

/4/ По решение на Управителния съвет, Сдружението може да има и емблема. В случай, че има такава, то тя се поставя на печата и на изходящите документите на Сдружението.

 

VII. ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 46. Сдружението може да се преобразува в друг вид юридическо лице с нестопанска цел чрез вливане, сливане, отделяне и разделяне по решение на Общото събрание на сдружението.

 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 47. Сдружението се прекратява по решение на Общото събрание взето с мнозинство 2/3 от присъстващите.

Чл. 48. Освен по решение на Общото събрание, Сдружението може да бъде прекратено и по предвидения във закона ред, ако:

 • Не е учредено по законния ред.
 • Извършва дейност, която противоречи на закона, обществения ред или на добрите нрави.
 • Обявено е в несъстоятелност.

ЛИКВИДАЦИЯ

 

Чл. 49 /1/ При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.

/2/ Ликвидацията се извършва от Управителния съвет.

/3/ Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, реда за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат разпоредбите на закона.

НАЧИН НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСТАНАЛОТО ИМУЩЕСТВО СЛЕД УДОВЛЕТВОРЯВАНЕТО НА КРЕДИТОРИТЕ

 

Чл. 50. Общото събрание на сдружението взема решение за начина на разпределяне на останалото имущество след удовлетворяването на кредиторите заедно с решението за прекратяване на Сдружението.

 1. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 • 1. Поправеният и изменен Устав влиза в сила след приемането и вписването му от съда и/или регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията.
 • 2. Управителният съвет, съответно Председателят на Сдружението следва да осигурят вписване на всички подлежащи на вписване обстоятелства, които произтичат от настоящия Устав и закона.
 • 3. Всички въпроси, които не са уредени изрично от този Устав, се решават съобразно действащото към съответния момент българско законодателство.
 • 4. Настоящият устав е приет на Общо събрание на сдружението, проведено на 15.09.2017 г.

 

 

 

Заверил:

Председател на сдружението:  Диана Николаева Калицова