Цели

Основна цели и насоки на дейност на Българската асоциация по гещалт терапия /БАГТ/:

 

 

● Популяризиране на гещалт терапевтичната практика и подход

● Подкрепа и гласност на целите и интересите на гещалт общността в България и по света;

● Представяне интересите на българската гещалт общност пред Европейската асоциация по гещалт терапия (ЕАГТ), Американската асоциация по гещалт терапия (ААГТ) и други организации по света;

● Организиране на семинари, конференции и други форми и популяризирането на гещалт терапевтичната практика и подход;

● Подкрепа и сътрудничичество на Българския институт по гещалт терапия (БИГТ) в неговата дейност.
● Организиране на тренинги и обучения за повишаване на квалификацията на гещалт терапевтите в България, както и теоретичен и практичен обмен между членовете на асоциацията и чуждестранни обучители и институти;

● Подпомагане и насърчаване на теоретични, практически и научни сътрудничества между гещалт терапевтите в България и по света;
● Организира воденето на регистър на сертифицираните гещалт терапевти, които отговарят на необходимите изисквания за практикуване на професията и неговото актуализиране;
● Подпомагане създаването на правна рамка на гещалт терапията в България;
● Осъществяване на сътрудничество с представители на други терапевтични подходи школи и подходи, със здравни институти, образователни и други организации;
● Популяризиране целите и постиженията на асоциацията чрез списания, бюлетини, сборници, монографии, брошури, плакати, материали от конференции и други подобни издания, както и чрез електронни средства за информация;
● Организиране на консултантска и обучителна дейност, психологическо консултиране за служители и организиране на курсове, тимбилдинги, психологически тренинги и обучителни програми, издателска дейност.
● Организиране на супервизии, интервизии и формати в подкрепа на членовете на асоциацията в личен и професионален план.

 

Вярваме, че с учредяването на БАГТ ще бъде удовлетворена нуждата за обединение, подкрепа и популяризиране на метода, а също така би била подходящата платформа за изграждане на гещалт терапевтична общност, подпомагаща развитието на всеки от своите членове.