Покана за Годишно Общо събрание 03.02.2018г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ УС БАГТ 2017

 

ПОКАНА

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ – БАГТ”

 УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА „БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ – БАГТ”

ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ

На основание чл. 13 ал.4 от Устава на БАГТ

НА 03.02.2018г / събота/. , ОТ 16.00ч,

НА АДРЕС: ГР. СОФИЯ, ул. „РАЧО ДИМЧОВ” 1А, ет.4

                                            

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ – БАГТ”

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Приемане отчета за дейността на Управителния съвет.
  2. Приемане отчета за дейността на Контролния съвет
  3. Приема отчета за дейността на Комисията по етика.
  4. Приема бюджета на Сдружението.
  5. Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението през 2018 година и свързаните с това въпроси.
  6. Разни.

 

Настоящата покана за общо събрание се обявява на сайта на асоциацията www.gestaltbagt.com на 03.01.2018 година.

 

 

Управител: Диана Калицова

 

Дата: 3.01.2018г.