Годишно Общо събрание 2020

ПОКАНА

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ – БАГТ

 УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА

„БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ – БАГТ”

ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ

 

 

На основание чл. 13 ал.4 от Устава на БАГТ

НА 08.02.2020г /събота/ , ОТ 17.00ч,

НА АДРЕС: ГР. СОФИЯ, ул. „РАЧО ДИМЧОВ” 1А, ет.4

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ – БАГТ”

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Приемане отчета за дейността на Управителния съвет.
  2. Приемане отчета за дейността на Контролния съвет
  3. Приема отчета за дейността на Комисията по етика.
  4. Приема бюджета на Сдружението.
  5. Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението през 2019 година и свързаните с това въпроси.
  6. Обсъждане Гещалт речник на български език, създаване на регистър с допълнителни специализации и работни сфери на колегите.
  7. Честота на събранията на Етичната комисия.
  8. Разни.

 

Настоящата покана за общо събрание се обявява на сайта на асоциацията www.gestaltbagt.com на 08.01.2020 година.

Управител: Диана Калицова

Дата: 08.01.2020г.