Годишно Общо събрание 2022

ПОКАНА

             ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

         „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ – БАГТ”

   

                     УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА 

                  „БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ – БАГТ”

                  ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ

                    На основание чл. 13 ал.4 от Устава на БАГТ

                                             

                           НА 05.02.2022г /събота/, от 16.00ч

                       На адрес – гр. София 1000, ул. Рачо Димчев 1, А, ет.4, ап.8 

             

                      ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 

                    „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ – БАГТ”

                ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Приемане отчета за дейността на Управителния съвет.
  2. Приемане отчета за дейността на Контролния съвет
  3. Приемане отчета за дейността на Комисията по етика.
  4. Приемане финансовия отчет на Сдружението.
  5. Приемане основните насоки и програма за дейността на Сдружението през 2022 година и свързаните с това въпроси.
  6. Изменения и допълнения в Устава на БАГТ
  7. Разни.

Настоящата покана за общо събрание се обявява на сайта на асоциацията www.gestaltbagt.com на 05.01.2022 година.

                

Управител: Диана Калицова     

Дата: 05.01.2022г.