Годишно Общо събрание 2022

ПОКАНА

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ – БАГТ”

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА
„БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ – БАГТ”
ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ

На основание чл. 13 ал.4 от Устава на БАГТ

НА 05.02.2022г /събота/, от 16.00ч,
Онлайн, на адрес – https://meet.jit.si/BAGT

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ – БАГТ”
ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

Приемане отчета за дейността на Управителния съвет.
Приемане отчета за дейността на Контролния съвет
Приемане отчета за дейността на Комисията по етика.
Приемане финансовия отчет на Сдружението.
Приемане основните насоки и програма за дейността на Сдружението през 2022 година и свързаните с това въпроси.
Разни.

Настоящата покана за общо събрание се обявява на сайта на асоциацията www.gestaltbagt.com на 05.01.2022 година.

Управител: Диана Калицова
Дата: 05.01.2022г.