Годишно Общо Събрание 2023

           ПОКАНА

             ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

         „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ – БАГТ”

                     УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА

                  „БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ – БАГТ”

                  ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ

                      На основание чл. 13 ал.4 от Устава на БАГТ

                           НА 04.02.2023г /събота/, от 18.00ч,

                   Онлайн, на адрес – https://meet.jit.si/BAGT

                      ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

                    „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ – БАГТ”

                ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Приемане отчета за дейността на Управителния съвет.
  2. Приемане отчета за дейността на Контролния съвет
  3. Приемане отчета за дейността на Комисията по етика.
  4. Приемане финансовия отчет на Сдружението.
  5. Избор на органи на Асоциацията – Председател, Управителен съвет, Контролен Съвет, Комисия по Етика
  6. Приемане основните насоки и програма за дейността на Сдружението през 2023 година и свързаните с това въпроси.
  7. Разни.

 

Настоящата покана за общо събрание се обявява на сайта на асоциацията www.gestaltbagt.com на 04.01.2023 година.

 

 

Управител: Диана Калицова

Дата: 04.01.2023г.