Годишно Общо събрание 2024

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕЩАЛТ ТЕРАПИЯ – БАГТ”

Управителният съвет на “Българска асоциация по гещалт терапия – БАГТ” Ви
уведомява, че на основание чл. 13 ал.4 от Устава на БАГТ ще се проведе годишно
общо събрание на БАГТ
на 03.02.2024г /събота/, от 18.00ч,
онлайн, на адрес – https://meet.jit.si/BAGT
при следния дневен ред:

1. Приемане отчета за дейността на Управителния съвет.
2. Приемане отчета за дейността на Контролния съвет
3. Приемане отчета за дейността на Етичната комисия.
4. Приемане финансовия отчет на Сдружението.
5. Приемане на основните насоки и програма за дейността на Сдружението през
2024 година и свързаните с това въпроси.
6. Разни.

Настоящата покана за общо събрание се обявява на сайта на асоциацията
www.gestaltbagt.com на 03.02.2024 година.